Έλεγχος Πρόσβασης - Access Control.

Σκοπός ενός συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης είναι η διαβάθμιση ενός ή περισσοτέρων φυσικών ή λογικών χώρων, όπου η είσοδος/πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε διαβαθμισμένα άτομα τα οποία το σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης αναγνωρίζει και πιστοποιεί.

Η διαδικασία της πιστοποίησης ατόμων από ένα σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, όπως:

 •  Έλεγχος Πρόσβασης με Χρήση Κωδικού PIN 
 •  Έλεγχος Πρόσβασης με Χρήση Έξυπνης Κάρτας 
 •  Έλεγχος Πρόσβασης με Χρήση Βιομετρικών Χαρακτηριστικών του ατόμου - Βιομετρία. (Δακτυλικό αποτύπωμα, Ίριδα, Φωνή, Αναλογίες Προσώπου) 
 •  Έλεγχος Πρόσβασης με συνδυασμό των παραπάνω

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης -  access control, έχουν χρήση όταν θέλουμε νά μην έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε σε κάποιο χώρο, πού δεν θέλουμε εμείς, η να μπορούμε να έχουμε παρουσία των ατόμων εισόδου και εξόδου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε μέσω κάποιων στοιχείων προσωπικών ανά χρηστή (πχ κωδικός η κάρτα πρόσβασης) να παρέχουμε πρόσβαση σε κάποιους χώρους μόνο και σε κάποιους άλλους χώρους να μην μπορούν να εισέρχονται. Επίσης να μπορούμε να έχουμε σύστημα καταγραφής της στιγμής και του ατόμου που εισέρχεται και εξέρχεται από ένα χώρο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε εργασιακούς χώρους όπου θέλουμε να έχουμε ένα τρόπο χωρομέτρησης παρουσίας του κάθε άτομου - εργαζομένου.

Έτσι τα συστήματα πρόσβασης - Access Control χωρίζονται στα:

 •  Mini συστήματα πρόσβασης
 •  Αυτόνομα
 •  Σειριακά - Δικτυακά

Mini Συστήματα Προσβασης

Πρόκειται για απλά συστήματα πρόσβασης τα οποία μέσω ενός πληκτρολόγιου (εξωτερικού η χωνευτού) να μπορούν να ελέγχουν την πρόσβαση σε ένα χώρο κάνοντας ταυτοποίηση του άτομου με ένα συγκεκριμένο κωδικό. Πολλοί διαφορετικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο και όποιοι δεν κατέχουν κάποιο έγκυρο κωδικό δεν θα μπορούν να εισέρχονται στο χώρο. Η έξοδος από το χώρο μπορεί να γίνει μέσω του ίδιου κωδικού η αλλιώς με χρήση ενός μπουτον εξόδου όπου θα απελευθερώνει την πόρτα (κυπρί). Τα μειονέκτημα τους σε σχέση με τα αυτόνομα συστήματα πρόσβασης είναι ότι δεν υπάρχει καταγραφή εισόδου - εξόδου (δηλαδή ώρα που εισήρθε και εξήρθε άτομο από το χώρο) , η ταυτοποίηση εισόδου γίνεται μέσω κωδικού και όχι και μέσω κάποιας κάρτας αλλά και επίσης η δημιουργία των χρηστών είναι λίγο πιο δύσκολη μιας και ο προγραμματισμός των χρηστών γίνεται μέσω του ίδιου πληκτρολογίου και όχι μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.


Αυτόνομα συστήματα Πρόσβασης: 

Αυτόνομο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης το όποιο μπορεί να διαχειριστεί από μια έως περισσότερες πόρτες εισόδου/εξόδου. Ο έλεγχος - ταυτοποίηση του άτομου που προσπαθεί να εισέρθει στο χώρο γίνεται είτε με ειδική κάρτα (Proximity - RFID card) είτε με κωδικό εισόδου ξεχωριστό για κάθε χρήστη η ακόμα και με συνδυασμό κάρτας - κωδικού. 

  Η πόρτα ελέγχεται με ειδικό κυπρί το όποιο ανάλογα την πόρτα ο κατάλληλος τύπος επιλέγεται και είναι ηλεκτρικό το οποίο δέχεται εντολή κλειδώματος-ξεκλειδώματος από την κεντρική μονάδα. Ο καρταναγνώστης η το πληκτρολόγιο μπορούν να είναι ένα η και περισσότερα. Με ένα μπουτόν εξόδου μπορούμε να επιτύχουμε άμεση έξοδο από το χώρο. Αυτό χρειάζεται σε περίπτωση πανικού-συναγερμού όπου απαιτείται γρήγορη εκκένωση του χώρου η σε περίπτωση που δεν μας ενδιαφέρει να καταγράφεται η έξοδος των ατόμων. 

  Η κεντρική μονάδα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο πρόσβασης καθώς και της καταγραφής εισόδου και εξόδου(προαιρετικό).Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους όπου θέλουμε να ελέγχουμε πρόσβαση μόνο συγκεκριμένων προσώπων η ακόμα και χρονομέτρησης σε επιχειρήσεις ώστε να καταγράφεται το ωράριο των υπαλλήλων. Η μαγνητική επαφή μας βοηθά να έχει έλεγχο η κεντρική μονάδα αν είναι ανοικτή η κλειστή η πόρτα καθώς και πόση ώρα είναι ανοικτή η είσοδος του χώρου .

   Επιπρόσθετα το σύστημα μπορεί να συνδεθεί με σύστημα έλεγχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) έτσι ώστε να ελέγχεται και οπτικά ο έλεγχος με καταγραφή εισόδου η εξόδου των ατόμων αλλά και με σύστημα ασφαλείας ώστε σε περίπτωση προσπάθειας εισόδου μη αδειοδοτημένου προσώπου να προκληθεί συναγερμός η όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για παραπάνω από όσο χρόνο έχει ορισθεί. Προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αισθητήρας κίνησης ώστε να ελέγχεται η είσοδος ΜΟΝΟ ενός ατόμου και όχι ατόμων συνοδευόμενων με εξουσιοδοτημένο χρήστη. Τα δεδομένα εισόδου εξόδου χρηστών μπορούν να αναγνωστούν μέσω Ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου επίσης μπορεί να γίνει και η εισαγωγή - διαγραφή χρηστών - καρτών.

Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Αποτελούμενο Από :

 •  Κεντρικό Πίνακα ελέγχου.
 •  Καρταναγνώστη
 •  Πληκτρολόγιο
 •  Κυπρί έλεγχου πόρτας
 •  Μπουτόν εξόδου 
 •  Μαγνητική επαφή 


Σειριακά - Δικτυακά συστήματα Πρόσβασης: 

  Σε περίπτωση όπου έχουμε πολλαπλές εισόδους σε ένα χώρο η έχουμε πολλούς διαφορετικούς χώρους με διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας τότε περισσότερα αυτόνομα συστήματα έλεγχου πρόσβασης μπορούν  να χρησιμοποιηθούν ώστε ένα κεντροποιημένο σύστημα (ηλεκτρονικός υπολογιστής) να διαχειρίζεται τα επίπεδα ασφάλειας αλλά και τους χρήστες. Η σύνδεση μεταξύ των μονάδων γίνεται μέσω ενός τυπικού δικτύου LAN. 

    Μπορούν να συνδεθούν πολλές κεντρικές μονάδες αναμεταξύ τους και έτσι  έχουμε πλήρη έλεγχο των χώρων ενώ επιπροσθέτως κάνουμε και ιχνηλάτιση των ατόμων που εισέρχονται και εξέρχονται από τους χώρους γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Ακόμα για λόγους προστασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές όπου  σε περίπτωση που υπάρξει βλάβη η δυσλειτουργία στον ένα να μπορέσει ο άλλος να εξυπηρετήσει το δίκτυο έλεγχου Πρόσβασης χωρίς να παρατηρηθεί πρόβλημα στην λειτουργία του συστήματος. 

  Ακόμα κεντροποιημένα σε περίπτωση συναγερμού - εκκένωσης χώρου να μπορούν όλες οι είσοδοι - έξοδοι να ανοίξουν ώστε το προσωπικό να μπορέσει να εκκενώσει το χώρο έγκαιρα. Τυπική εφαρμογή είναι σε αποθηκευτικούς χώρους - γραφεία - εταιρίες - καταστήματα αλλά και σε μεγαλύτερους οργανισμούς όπως νοσοκομεία , τράπεζες , ιδιωτικές-δημόσιες επιχειρήσεις και όπου αλλού υπάρχουν χώροι που πρέπει να ελεγχτεί η πρόσβαση η να υπάρχουν επίπεδα ασφάλειας.  

   Τέλος άλλη μια εφαρμογή είναι ο έλεγχος ωραρίου εργαζομένων σε ένα επαγγελματικό χώρο η σε πολλούς διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους που δεν συστεγάζονται (π.χ. καταστήματα ενός ομίλου) όπου με διασύνδεση μέσω διαδικτύου να μπορούν τα κεντρικά γραφεία να ελέγχουν πρόσβαση η το ωράριο των εργαζομένων η ακόμα και τα διαλειμματα τους. Επίσης όπως και στα αυτόνομα συστήματα πρόσβασης έτσι και εδω μπορεί να γίνει διασύνδεση με σύστημα Πυρανίχνευσης , Ασφάλειας , και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Δικτυακό Σύστημα Έλεγχου Πρόσβασης Αποτελούμενο Από :

 •  Κεντρικούς Πίνακες έλεγχου.
 •  Καρταναγνώστες
 •  Πληκτρολόγια
 •  Κυπρί έλεγχου πόρτας
 •  Μπουτόν εξόδου 
 •  Μαγνητικές επαφές
 •  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 •  Δικτυακή υποδομή


Καλέστε μας για μια μελέτη του χώρου σας και να σας προτείνουμε αυτό που ταιριάζει σε εσάς.