Λύσεις Πληροφορικής.

Η dMSystems είναι εταιρία εφαρμοσμένης τεχνολογίας και σαν εργαλείο σε όλες αυτές τις τεχνολογίες είναι η πληροφορική και τα συστήματα Πληροφορικής. Αναφερόμαστε σε Προσωπικούς υπολογιστές η κεντροποιημένους εξυπερετητές (servers) οι οποίοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε κάποιες λύσεις μας.

   Έτσι συγκεκριμένο τμήμα της εταιρίας μας ασχολείται με αυτό το κομμάτι παρέχονται Υπολογιστικές διατάξεις οι οποίες να μπορούν και συμμορφώνονται με τα πρότυπα των συστημάτων τα οποία προσφέρουμε στις λύσεις μας αλλά επίσης να μπορεί να παραμετροποιεί Υπολογιστικές διατάξεις οι οποίες μπορεί να προϋπάρχουν ώστε να υποστηρίξουν τα συστήματα μας.

Οι λύσεις μας είναι σε επίπεδο Software (λογισμικό)  αλλά και σε επίπεδο Hardware (υλικό).

Software: 

 •  Εγκατάσταση Λειτουργικών συστημάτων (Windows / Linux).
 •  Επαναφορά Υπολογιστών (λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών).
 •  Υποστήριξη εφαρμογών οι οποίες είναι μέρος τεχνολογικής λύσης μας.
 •  Υποστήριξη δυσλειτουργιών Υπολογιστών.
 •  Αναβάθμιση Λειτουργικών αλλά και εφαρμογών.
 •  Παραμετροποίηση λειτουργικών συστημάτων.
 •  Ταυτόχρονη εγκατάσταση λειτουργικών.
 •  Εξομοίωση περισσότερων Υπολογιστών σε ένα Υπολογιστικό Σύστημα.


Hardware: 

 •  Σύνθεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων βάση απαιτήσεων Λογισμικού.
 •  Παραμετροποίηση υπάρχον Υπολογιστή για υποστήριξη εφαρμογών.
 •  Αναβάθμιση Υπολογιστών για καλύτερη απόδοση.
 •  Επισκευή Υπολογιστών.
 •  Συντήρηση Υπολογιστών.
 •  Μεμονωμένα τμήματα υπολογιστών όπως οθόνες - σκληροί δίσκοι κλπ.Επίσης μπορούμε να υποστηρίξουμε καί Δικτυακές Υποδομές μιας καί αντίστοιχο τμήμα δικτύων με πιστοποιημένους μηχανικούς μπορεί να δώσει λύσεις , να σχεδιάσει νέο δίκτυο η να παραμετροποιήσει υπάρχουσα δικτυακή υποδομή.